وبلاگ تخصصي علوم اجتماعی
قالب وبلاگ

منابع مطالعاتي رشته علوم احتماعي در گرايش هاي مختلف

زبان تخصصي:

1-       كشاورز محمد حسين، ترجمه اسلامي سعيد ، شكاري شيوا، جامعه شناسي. انتشارات سمت ‌ـ انتشارات فروزش.

2-       مطالعه متون تخصصي علوم اجتماعي 1 (دانشگاه پيام نور) ترجمه سعيد اسلامي ـ شيوا شكاري ، انتشارات فروزش.

3-      مطالعه متون تخصصي علوم اجتماعي 2 (دانشگاه پيام نور)  ترجمه سعيد اسلامي ‌ـ شيوا شكاري، انتشارات فروزش.

4-       مفاهيم واصطلاحات تخصصي علوم اجتماعي (واژگان  آخر كتاب جامعه شناسي گيدنز). ترجمه منوچهر صبوري. نشر ني.

5-      مفاهيم و اصطلاحات تخصصي علوم اجتماعي (واژگان  و اصطلاحات هورتن).

 

نظريه‌هاي جامعه شناسي :

1ـ جرج ريتزر، نظريه‌هاي  جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثي، انتشارات علمي‌فرهنگي. تلفن 66460667      

 2ـ توسلي، نظريه‌هاي  جامعه شناسي، انتشارات سمت. تلفن 88006283   

 3 ـ كوزر لوئيس ، بزرگان انديشه جامعه شناسي، ترجمه ثلاثي، انشارات علمي‌فرهنگي.

 4 ـآرون ريمون ، مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي، ترجمه باقر پرهام، نشر علمي.

 5 ـ تقي آزاد ارمكي، نظريه‌هاي  جامعه شناسي، انتشارات سروش، تلفن 66404255   چاپ  1381.

 6 ـ نظريه‌هاي  جامعه شناسي، دكتر محمد عبدالهي جزوه درسي دانشگاه علّامه طباطبايي.

7 ـ كرايب، يان، نظريه اجتماعي مدرن، انتشارات آگاه. 8 ـ تنهايي ابوالحسن، در آمدي بر مكاتب و نظريه‌هاي  جامعه شناسي

نكته : براي دانشگاه آزاد منابع شماره (1 و 2 و 3 و 8) ضروري مي‌باشد.

 

روش تحقيق در علوم اجتماعي :

1 ـرفيع پورفرامرز. كند و كاوها  و پنداشته‌ها، نشر  انتشار.

2 ـ ساروخاني  باقر، روش‌‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي جلد(1).

3 ـ ببي، ارل، روش‌‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمه رضا فاضل جلد اول.

4 ـ ريمون كيوي و لواك كامپنهود. روش‌‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمه نيك گهر، نشر فرهنگ معاصر.

5 ـ قاضي طباطبايي محمود، تكنيك‌‌هاي خاص تحقيق، انتشارات دانشگاه پيام نور.

6 ـ مقالات رفيع پور فرامرز، در مورد روش و مشاهده و تحليل محتوا در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي.

7 ـ منصورفر كريم، روش‌‌هاي آماري در علوم اجتماعي‎، انتشارات دانشگاه تهران.

8 ـ سرمد زهره، بازرگان عباس ، حجازي الهه،  روش‌‌‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.

9 ـ چلبي مسعود، جزوه آمار مقدماتي براي علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد بهشتي.

10 ـ دواس، پيمايش در علوم اجتماعي، ترجمه نايبي نشرني (فصل‌هاي  1 تا 3 و 8 تا 11 مهم مي‌باشد).

11- روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي چاوافرانكفورد و ديويد نچمياس، ترجمه دكتر لاريجاني و رضا فاضلي. انتشارات سروش.

 

حوزه‌هاي  جامعه شناسي:

1) جامعه‌شناسي كار و شغل، دكتر غلامعباس توسلي، انتشارات سمت، تلفن 88006283

2) جامعه‌شناسي شهري، غلامعباس توسلي، انتشارات پيام نور،

3) جامعه‌شناسي خانواده، باقر ساروخاني، انتشارات سروش، تلفن  66460667 

4) جامعه‌شناسي ارتباطات، باقر ساروخاني، انتشارات اطلاعات، تلفن 66413443

5) جامعه‌شناسي توسعه، دكتر ازكيا، نشر كلمه، تلفن 66952627 

6) جامعه‌شناسي روستايي، دكتر ازكيا،‌ نشر اطلاعات، تلفن 66952627  

7) جامعه‌شناسي انحرافات، دكتر صديق، انتشارات دانشگاه تهران  

8) جامعه‌شناسي سياسي، دكتر حسين بشيريه، نشر ني، تلفن 66413443  

9) رويكردهاي نظري هفتگانه به مسائل اجتماعي دكتر صديق سروستاني، انتشارات دانشگاه تهران،

10) جامعه‌شناسي ادبيات، دكتر كتبي، انتشارات سمت، تلفن 88006283

11) جامعه‌شناسي قشرها و نابرابري‌هاي اجتماعي، ملوين تاميل، عبدالحسين نيك گهر، نشر طوطيا

12) جامعه‌شناسي قشرها و نابرابري‌هاي اجتماعي گرب، غروي زاد.

13) جامعه‌شناسي سازمان‌ها، منوچهر صبوري، نشر شب تاب

14) تغييرات اجتماعي، گي روشه ترجمه وثوقي، نشر ني، 66413443

15) جزوه روان‌شناسي اجتماعي، دكتر محسني تبريزي، (دانشگاه تهران)

16) نظريه‌ها در روان‌شناسي اجتماعي، دكتر كتبي، دانشگاه تهران.

17) جامعه‌شناسي پزشكي، دكتر محمد توكل، انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، تلفن 6644027 

18) جامعه‌شناسي آموزش و پرورش، دكتر توسلي،

19) تئوري‌هاي انقلاب، آلبرت كوهن، ترجمه عليرضا طيب، نشر قومس، تلفن 66418689 

20) جامعه‌شناسي، آنتوني گيدنز، نشر ني، تلفن 66413443

 

حوزه‌هاي  انسان شناسي :

1 ـ عسگري خانقاه، اصغر، انسان‌شناسي عمومي‌، انتشارات سمت.

2 ـ عسگري خانقاه، اصغر، مردم شناسي: روش، بينش، تجربه، انتشارات شب تاب.

3 ـ عسگري خانقاه، اصغر‎، مقدمه بر انسان شناسي زيستي، نشر توس.

4 ـ رفيع فرجلال الدين، جزوه درسي مردم شناسي ما قبل تاريخ دانشگاه تهران.

5 ـ رفيع فرجلال الدين‎، جزوه درسي انسان شناسي باستان شناختي دانشگاه تهران.

6 ـ ريوير كلود، در آمدي بر انسان شناسي، ترجمه ناصر فكوهي، نشر ني.

7 ـ فكوهي ناصر، تاريخ انديشه و نظريه‌هاي  انسانشناسي، نشر ني.

8 ـ تيس، دانيل، انسان شناسي فرهنگي، ترجمه محسن ثلاثي، نشر علمي‌.

9 ـ روح الاميني محمود، مباني انسان شناسي (گرد شهر باچراغ)، انتشارات عطار.

10 ـ رفيع فر جلال الدين، جزوه درسي ايلات و عشاير، دانشگاه تهران.

11 ـ روح الاميني محمود، زمينه فرهنگ شناسي، انتشارات عطار.

12- انسان شناسي شهري دكتر فكوهي، نشر ني تلفن 66498294

 

تكميلي حوزه‌هاي  انساني شناسي:

1ـ هيس، تاريخ مردم شناسي، ترجمه ابوالقاسم طاهري، انتشارات ابن سينا.

2 ـ سايمون، در آمدي بر انسان شناسي ترجمه محسن ثلاثي‎، نشر سيمرغ.

3 ـ گاربارينو، نظريه‌هاي  مردم شناسي، ترجمه آقاي محمدي اصل، نشر آواي نور.

 

جمعيت شناسي:

1) مباني جمعيت‌شناسي، دكتر مهدي اماني، نشر سمت، تلفن 66418069  

2) روش‌هاي مقدماتي تحليل جمعيت، شهلا كاظمي‌پور، انتشارات دانشگاه پيام نور

3) تحليل جمعيت‌شناختي، دكتر حبيب‌الله زنجاني، نشر سمت، تلفن 66418069 

4)جمعيت، توسعه و بهداشت و باروري، زنجاني و ديگران، نشر بشري، تلفن 66406415  

5) جمعيت‌شناسي كاربردي، دكتر محمد ميرزايي، انتشارات دانشگاه تهران 

6) كاربرد جمعيت‌شناسي، دكتر صمد كلانتري، انتشارات ماني اصفهان،  396-881645

7) درآمدي بر جمعيت‌شناسي اقتصادي، اجتماعي، حاتم حسيني،‌ نشر نو پردازان، تلفن 66494409   

8) جمعيت‌شناسي جهان، دكتر مهدي اماني، نشر سمت، تلفن 66418069  

9) جمعيت‌شناسي ايران،‌ دكتر مهدي اماني، نشر سمت، 66418069   

10) روش‌هاي مقدماتي تحليل جمعيت، دكتر حسن سرايي، نشر علامه طباطبايي 

11) جمعيت‌شناسي ايران، محمد جهان‌فر، انتشارات پيام نور 

12) روش‌هاي آماري، منصورفرر، انتشارات دانشگاه تهران

 

روش پژوهش:

1-رفيع‌پور، فرامرز. كندو كاوها و پنداشته‌ها، شركت سهامي انتشار،

2-رفيع‌پور، فرامرز. تكنيك‌هاي خاص تحقيق، شركت سهامي انتشار،

 3-قاضي طباطبايي، محمود. تكنيك‌هاي خاص تحقيق ،انتشارات پيام نور،

4-سرمد و بازرگان، روشهاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات آگاه

5- ساروخاني، باقر. روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي جلد 1، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 

آمار:

1- منصورفر، كريم، آمار در علوم اجتماعي، انتشارات دانشگاه تهران.

2- ساعي، علي، آمار در علوم اجتماعي. 3- چلبي، مسعود، جزوه‌ي آمار در علوم اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي.

 

رياضيات:

1-      منصورفر، كريم، رياضيات در علوم اجتماعي، انتشارات سمت، 1380

 

حوزه‌هاي  توسعه:

1) جامعه‌شناسي توسعه دكتر ازكيا، نشر كلمه

2) جامعه‌شناسي روستايي دكتر ازكيا، انتشارات اطلاعات 

3) جامعه‌شناسي روستايي، دكتر منصور وثوقي، نشر كيهان

4) تغييرات اجتماعي گي‌روشه ترجمه دكتر وثوقي، نشر ني 

5) سازمان و مديريت، دكتر عليرضا اميركبيري، انتشارات ملك، تلفن 66418190   

6) مديريت روستايي ايران، دكتر مهدي طالب، انتشارات دانشگاه تهران 

7) جزوه كليات برنامه‌ريزي، دكتر حميد انصاري،  

8) نظريه‌هاي توسعه روستايي، دكتر محمدحسين پاپلي يزدي، انتشارات سمت، تلفن 88006283    

9) اصول و انديشه‌هاي تعاوني، دكتر مهدي طالب، انتشارات دانشگاه تهران

10) جامعه‌شناسي سازمان‌ها، منوچهر صبوري

11) رهنمودهايي براي برنامه‌ريزي مراكز روستايي، انتشارات سازمان برنامه و بودجه 

نكته) اولويت اصلي با آثار دكتر ازكيا، دكتر وثوقي،  دكتر طالب مي‌باشد.

 

رفاه و برنامه‌ريزي اجتماعي:

1)      تأمين اجتماعي، دكتر مهدي طالب، انتشارات آستان قدس رضوي

2)      سياست اجتماعي، فيتنربرگ، ترجمه هرمز همايون‌پور، نشر گام نو 

3)      رفاه اجتماعي نورمن باري ترجمه ميرحسني، نشر سمت  

4)       مباني رفاه اجتماعي، دكتر زاهدي، انتشارات علامه طباطبايي 

5)      اصول و انديشه‌هاي تعاوني، دكتر مهدي طالب، انتشارات دانشگاه تهران 

6)      مباني تعاون، دكتر حميد انصاري، انتشارات پيام نور 

7)      جزوه كليات برنامه‌ريزي، دكتر حميد انصاري، تلفن 88028143   

8)      تأمين اجتماعي، محمد آراسته‌خو، انتشارات پيام نور 

9)       به سوي نظام جامعه رفاه اجتماعي، انتشارات سازمان بهزيستي 

10)   مباني علم اقتصاد، دكتر دولتشاهي، انتشارات خجسته، تلفن 66460283

11)    اقتصاد ايران، دكتر ابريشمي، انتشارات علمي فرهنگي 

12)   جزوه كليات اقتصاد، دكتر ميثم موسايي،  

13)   تئوري‌هاي برنامه‌ريزي و مديريت، دكتر اسلامي 

14)   سازمان و مديريت، دكتر عليرضا اميركبيري، تلفن 66418190    

15)   مباني مديريت،  دكتر جاسبي  

16)   رفاه اجتماعي، نوشته جغتايي‌پور، انتشارات سازمان بهزيستي 

توجه:

* داوطلبان گرامي توجه داشته باشند، جزواتي كه در منابع ذكر شده جنبه تكميلي داشته و واضح است كه هيچ‌گاه جزوه به تنهايي منبع كاملي نيست.

* ضمناً داوطلبان مي‌توانند جهت دسترسي بهتر منبع شماره 2 و 3 زبان (ترجمه شيوا شكاري و سعيد اسلامي) به آدرس نمايندگي انتشارات فروزش واقع در تهران – ميدان انقلاب خ 12 فروردين – خ شهيد وحيد نظري پ 250 مراجعه نموده و يا مكاتبه نمايند.

 

 

منابع مطالعاتي   گرايش  مطالعات زنان

 

با پديداري مدرنيته و گسترش روز افزون آن خواه در لايه‌هاي مختلف زندگي و خواه در گستره‌هاي وسيع جغرافيايي، شيوه‌هاي توليد اجتماعي آنچنان متحول شد كه دهه به دهه از اهميت توان بدني كاسته شد و همچنين نياز جامعه به بازار گسترده‌تر و نيروي كار بيشتر، نياز به زن اجتماعي را گسترش داد. از سوي ديگر به موازات چنين تحولات عيني، انديشه و تفكر بشر نسبت به نقش و جايگاه زنان نيز متحول شد ضعيفه‌هاي خانه‌نشين پيشين اگر نه جايگاهي چون مردان ليكن نزديك‌تر به ايشان يافتند و حداقل به لحاظ قانوني در اكثريت كشور‌ها جايگاهي برابر با مردان بدست آوردند.

 پديده حضور و مشاركت اجتماعي زن را نه يكسان تبيين كرده اند و نه درباره پيامد‌هاي آن يكسان داوري كرده‌اند ليكن تنوع اين انديشه‌ها و جدال چند دهه‌اي اين انديشه‌ها حاكي از شدت تاثيرگذاري اين تحول اجتماعي در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. از اين رو رشته مطالعات زنان از ربع قرن پيش در دانشگاه‌هاي دنيا بنيانگذاري شد رشته‌اي كه بنا به ابعاد گوناگون آن ماهيتي بين رشته‌اي دارد. جامعه شناسي، روان‌شناسي، حقوق، علوم سياسي، اقتصاد و ... هركدام منظري به پديده‌ي حضور اجتماعي روز افزون زن مي‌گشايند ضمن آنكه در هر كدام از اين چشم انداز‌ها رويكردهاي نظري مختلف تبيين‌‌ها و تحليل‌‌هاي ويژه خود را ارائه مي‌دهند اين تنوع و گوناگوني ذاتي انسان و دانش انساني است.

دانش‌آموختگان اين رشته بيشتر در سازمان‌هاي زنان و مراكز مشاوره زنان مانند نهاد رياست جمهوري، وزارت كشور، سازمان محيط زيست، دانشگاه‎ها‎، آموزش و پرورش، بهزيستي و غيره شاغل ‎مي‎‎‎‎شوند.

 

زبان تخصصي:

1 ـ جامعه شناسي .انتشارات سمت نوشته محمد حسين كشاورز ترجمه سعيد اسلامي ـ  شيوا شكاري انتشارات فروزش.

2 ـ مطالعه متون تخصصي علوم اجتماعي 1 (دانشگاه پيام نور) ترجمه سعيد اسلامي ـ شيوا شكاري انتشارات فروزش.

3 ـ مطالعه متون تخصصي علوم اجتماعي 2 (دانشگاه پيام نور). ترجمه سعيد اسلامي ـ شيوا شكاري انتشارات فروزش.

4 ـ مفاهيم واصطلاحات تخصصي علوم اجتماعي (واژگان  آخر كتاب جامعه شناسي گيدنز). ترجمه منوچهر صبوري . نشر ني.

5 ـ مفاهيم و اصطلاحات تخصصي علوم اجتماعي (واژگان  و اصطلاحات هورتن)

 

منابع روش تحقيق  :

1 ـ فرامرز رفيع پور كند و كاوها  و پنداشته‎ها نشر  انتشار.

2 ـ ساروخاني‎، باقر روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي جلد(1).

3 ـ ببي‎، ارل‎،  روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ترجمه رضا فاضل جلد اول.

4 ـ كيوي ريمون و كامپنهود  لواك روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ترجمه نيك گهر نشر فرهنگ معاصر.

5 ـ قاضي طباطبايي محمود تكنيكهاي خاص تحقيق‎، انتشارات دانشگاه پيام نور.

6 ـ مقالات فرامرز رفيع پور در مورد روش و مشاهده و تحليل محتوا در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي.

7 ـ منصورفر كريم، روشهاي آماري در علوم اجتماعي ،انتشارات دانشگاه تهران.

8 ـ زهره سرمد‎، عباس بازرگان‎، الهه  حجازي، روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري. 

9 ـ جزوه آمار مقدماتي براي علوم اجتماعي‎، مسعود چلبي دانشگاه شهيد بهشتي.

10 ـ دواس‎،  پيمايش در علوم اجتماعي ترجمه نايبي نشرني (فصل‎هاي 1 تا 3 و 8 تا 11 مهم ‎مي‎‎‎‎باشد.).

 

مباني نظريه‌هاي جامعه شناسي :

1-      كوئن مباني جامعه شناسي ترجمه فاضل و توسلي‎، انتشارات سمت.

2-         درآ»دي بر جامعه‌شناسي بروس كوئن ترجمه محسن ثلاثي 

3-       ريتزر‎، نظريه جامعه شناسي دردوران معاصر ترجمه ثلاثي انتشارات علمي. 

4-      كوزر، زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي‎، ترجمه ثلاثي انتشارات علمي.

5-      جزوه خانم ممتار، انتشارات كيان فردا

6-      گيدنز‎، جامعه شناسي‎، ترجمه صبوري نشرني. نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، دكتر غلامعباس توسلي، انتشارات سمت

 

مطالعات زنان :

1 ـ مطهري‎، نظام حقوق زن در اسلام‎، نشر صدرا.

2 ـ كاتوزيان‎، حقوق مدني خانواده‎، نشر داد گستر.

3 ـ محقق داماد، بررسي فقهي حقوق خانواده‎، نشر علوم اسلامي.

4 ـ مباحثي از حقوق زن تأليف حسين مهرپور

5- قوانين و مقررات مربوط به خانواده تدوين جهانگير

6) جامعه‌شناسي خانواده، ساروخاني، انتشارات سروش

7) جامعه‌شناسي زنان، ابوت و والاس، ترجمه: نجم عراقي، نشرني.

 

مباني روانشناسي :

 هيلگارد، زمينه روانشناسي جلد 1 و 2، ترجمه دكتر براهني و همكاران، انتشارات رشد و منصور سال 1385

كتاب مباني روان‌شناسي براي مجموعه علوم تربيتي و روان‌شناسي تأليف دكتر نظري انتشارات پوران پژوهش

نكته:

* داوطلبان گرامي توجه داشته باشند جزواتي كه در منبع ذكر شده‌اند جنبه تكميلي داشته و واضح است كه جزوه هيچ‌گاه به تنهايي منبع كاملي نيست.

 

[ شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ ] [ ۷:۵۱ قبل از ظهر ] [ سعید روحانی ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

بنام خدا

دراين وبلاگ سعی شده مطالب متنوعی در حوزه های مختلف علوم اجتماعی به همراه مقالات علمی ،تازه های کتاب و پژوهش و معرفی چهره ها و نخبگان جامعه شناسی ارائه شود. بدیهی است نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما عزیزان به غنای علمی وبلاگ كمك می کند منتظر نظرات و مطالب شما هستم . با تشکر


پيوندهای روزانه
امکانات وب

نام شما :
ايميل شما :
نام دوست شما:
ايميل دوست شما: